Algemene voorwaarden Lilly and the City

versie: mei 2019

Artikel 1. Definities
1.1. Lilly and the City: de eenmanszaak Lilly and the City, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73440973.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lilly and the City een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Lilly and the City voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uit handen nemen van diverse (online)
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lilly and the City en klant krachtens welke Lilly and the City de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: lillyandthecity.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lilly and the City gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Lilly and the City of door akkoord gaan via de website door het afnemen van een dienst dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Lilly and the City en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Lilly and the City zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Offertes van Lilly and the City zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Lilly and the City zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Lilly and the City het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Lilly and the City behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Lilly and the City de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.5. Alle door Lilly and the City gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Lilly and the City behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Lilly and the City behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling Lilly and the City verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Lilly and the City binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Lilly and the City heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met bijvoorbeeld afbeeldingen en illustraties) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Lilly and the City zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Lilly and the City wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Lilly and the City, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Lilly and the City gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Lilly and the City in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Lilly and the City uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Lilly and the City
5.1. Lilly and the City garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Lilly and the City spant zich in om de gegevens die Lilly and the City voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Lilly and the City met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Lilly and the City is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Lilly and the City uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Lilly and the City eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Lilly and the City en/of overige promotionele uitingen van Lilly and the City.
5.6 Lilly and the City werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met Lilly and the City een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.7. Lilly and the City is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lilly and the City tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.8. Lilly and the City factureert bij een langdurige samenwerking een maal er maand. Bij een kortdurend project dient de klant in 2 vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur van 40% geldt als aanbetaling en het restant van 70% wordt bij afronding van de dienst gefactureerd.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant, en het herroepingsrecht
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde palingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Lilly and the City te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Lilly and the City onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Lilly and the City om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lilly and the City zijn verstrekt, heeft Lilly and the City het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Lilly and the City steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Lilly and the City geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Lilly and the City binnen 8 dagen na levering van de dienst, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Lilly and the City één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Lilly and the City nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Lilly and the City niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Lilly and the City inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Lilly and the City is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lilly and the City tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Lilly and the City levert op maat diensten. Deze diensten zijn dan ook uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7. Levering en levertijd
7.1. De door Lilly and the City te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Lilly and the City opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Lilly and the City vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Lilly and the City niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Lilly and the City, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Lilly and the City mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Lilly and the City beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Wanneer de levering door Lilly and the City onverhoopt vertraging oplevert, zal Lilly and the City dit per e-mail aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Lilly and the City zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lilly and the City geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Lilly and the City verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lilly and the City biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Lilly and the City.com besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Lilly and the City besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van € 50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Lilly and the City voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Lilly and the City elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Lilly and the City zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Lilly and the City verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Lilly and the City kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lilly and the City een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Lilly and the City geleverde producten en diensten blijven eigendom van Lilly and the City totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Lilly and the City zijn voldaan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Lilly and the City tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Lilly and the City geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lilly and the City en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lilly and the City.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Lilly and the City ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Lilly and the City, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Lilly and the City geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Lilly and the City is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Lilly and the City plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Lilly and the City vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Lilly and the City recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Iedere overeenkomst tussen Lilly and the City en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Lilly and the City kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Lilly and the City onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Lilly and the City dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lilly and the City aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lilly and the City toegerekend kunnen worden:
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Lilly and the City sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Lilly and the City geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Lilly and the City.
10.5. Lilly and the City is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Lilly and the City voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Lilly and the City.
10.7. Lilly and the City is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht
11.1. Lilly and the City is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Lilly and the City is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lilly and the City weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lilly and the City kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Lilly and the City een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Lilly and the City opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Lilly and the City, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Lilly and the City de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Lilly and the City voortvloeiende verplichting;
  • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Lilly and the City;
  • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;bij terugkerende betalingsproblemen.

Lilly and the City zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Lilly and the City vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Lilly and the City behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Lilly and the City overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit
13.1. Lilly and the City zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Lilly and the City in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Lilly and the City worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Lilly and the City aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Lilly and the City.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Lilly and the City te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Lilly and the City, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen domeinnaam registratie
14.1. Indien is overeengekomen dat Lilly and the City voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.
14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Lilly and the City vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
14.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Lilly and the City, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Lilly and the City tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Lilly and the City geen bemiddeling heeft verleend.
14.5. Indien de klant Lilly and the City verzoekt de domeinnaam niet op naam van de klant te registreren dan vrijwaart de klant Lilly and the City tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lilly and the City en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Lilly and the City alleen bindend indien en voor zover deze door Lilly and the City uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Lilly and the City op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Zowel de klant als Lilly and the City zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Lilly and the City hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lilly and the City partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.8. De klant en Lilly and the City zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Lilly and the City en de klant.